Nytt från årsstämman

ÅRETS STÄMMA I KORTHET

Föreningens årsstämma den 15 maj blev lyckligtvis förskonad från regn och kunde utan problem genomföras utomhus på ängen invid Sund 81. Anslutningen var god med hela 33 deltagare.

Ordförande för mötet var Karl Pfeifer, som med van hand lotsade oss genom dagordningens alla punkter. Protokollet från senaste årsstämman, samt tidigare årsstämmor, finns att läsa under fliken Information/Stämmoprotokoll.

NY STYRELSE
Vad gäller styrelsen omvaldes Göran Ohlsson enhälligt som ordförande för ytterligare två år. En ny ledamot, Anna Förster, valdes också in för två år, samt två nya suppleanter, Örjan Söderström och Gunilla Vadsten, för ett år vardera. Hela den nya styrelsens sammansättning och med kontaktuppgifter hittar du under fliken Styrelsen.

NYA KONTAKTPERSONER FÖR BAD/BRYGGA OCH INFORMATION
Två av de nya invalda har också fått ta över två ansvarsområden. Det gäller ”Båtbrygga och badplats” som Gunilla Vadsten numera handhar. Har du frågor kring till exempel bryggplats eller badet vid stranden kontakta Gunilla.

För föreningens information ansvarar nu Anna Förster. På vår webbplats, trosasund.se, hittar du den senaste informationen från föreningen, och du är varmt välkommen med synpunkter på sådant vi bör skriva om. Kontakta gärna Anna, se kontaktlistan för styrelsen. Det går också bra att lämna meddelanden till föreningen på webbplatsen under fliken Kontakt.

NY ANDELSAVGIFT
Föreningen står inför ökade kostnader för att klara de investeringar i vårt avloppsreningsverk som vi ålagts av Miljökontoret i Trosa kommun. Därför måste vi också anpassa våra avgifter till föreningen för att kunna bekosta detta. På stämman beslutades om en höjning av andelsavgiften för 2021. Den nya avgiften för samfälligheten (vatten, avlopp, reningsverk, pool, brygga, grönområden och administration) är 7 000 kronor per andel, en höjning med 1 500 kr. Och för vägar betalar vi som tidigare 2 200 kr per andel för bebyggda tomter och 550 kronor per andel för obebyggda tomter. Totalt för bebyggda tomter är årsavgiften alltså 9 200 kronor och för obebyggda tomter 7 550 kronor.

Avgiften är uppdelad på två tillfällen under året med förfallodag den 31 maj för den första delen och den 30 november för den andra.