Grönområden

gronomraden

All den mark som inte är tomtmark och som inte tillhör fastigheten utgör Sund 4:2. Den är parkmark i byggnadsplanen och tillhör samfällighetsföreningen. Dessa grönområden är avsedda för medlemmarnas gemensamma trevnad för promenader, bärplockning m.m.

Trädfällning, grävning, utfyllnad, uppsättning av staket, anläggande av brygga och liknande får inte ske utan medgivande av styrelsen.

Det ligger i allas intresse att samfällighetens mark vårdas och hålls städad och ren från exempelvis rester från byggmaterial, kasserade möbler och annat liknande avfall.

Styrelsen ser gärna att fastighetsägare underhåller området utanför tomtgräns genom t.ex. gräsklippning, röjning av sly etc.

I de fall styrelsen har lämnat sitt tillstånd till för anordning på samfällighetens mark, t.ex. lekanordning för barn, så gäller tillståndet tills vidare. Fastighetsägaren är ansvarig för den skada som anordningen kan drabba tredje man. SSF ikläder sig inte något ansvar för den ekonomiska skada som kan drabba fastighetsägaren genom att anordning av någon orsak måste avlägsnas.

Ansvarig för våra grönområden är Ritva Widgren, Sund 59, 070-606 82 44.