Avlopp

avloppFastigheternas avloppsvatten rinner genom självfall i avloppsledningarna till fyra stycken pumpstationer, varifrån det pumpas vidare till avloppsreningsverket där rening sker.

Avloppsanläggningen ska uppfylla flera krav gällande skydd av miljö och hälsa. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen till exempel så att dricksvattenbrunnar inte förorenas och att vattendrag inte förstörs av orenat avloppsvatten. Därför kontrolleras reningsverket regelbundet genom provtagning på in- och utgående avloppsvatten. Avloppsanläggningen sköts av Trotab, Trosabygdens teknik AB. Detta sker enligt ett kontrollprogram som är fastställt av vår Miljökontoret Trosa kommun. Avloppsanläggningen och pumparna i avloppsnätet är konstruerade för normalt toaavfall. Det är förbjudet att spola ner, kemikalier, färg, tandtråd, topspinnar, bindor, blöjor etc., i toaletterna. Det är heller inte tillåtet att ansluta dagvattenledningar (takrännor, stuprör, dräneringsrör etc.) till avloppsnätet. För mycket dagvatten spolierar reningsverkets funktion.

För anslutning av ledningar till vatten och avloppsnätet finns en kravspecifikation tillgänglig hos Sunds samfällighets styrelse.

I händelse av stopp i avloppet och vid misstanke om att stoppet är utanför din tomtgräns, tas kontakt med Sam Dandemar 070-298 66 09
eller Göran Ohlsson 070-712 86 25.