Avlopp

avlopp

Fastigheternas avloppsvatten rinner genom självfall i avloppsledningarna till fyra pumpstationer, varifrån det pumpas vidare till avloppsreningsverket där rening sker.

Avloppsanläggningen ska uppfylla flera krav gällande skydd av miljö och hälsa. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen till exempel så att dricksvattenbrunnar inte förorenas och att vattendrag inte förstörs av orenat avloppsvatten. Därför kontrolleras reningsverket regelbundet genom provtagning på in- och utgående avloppsvatten. Avloppsanläggningen sköts av Trotab, Trosabygdens teknik AB. Detta sker enligt ett kontrollprogram som är fastställt av miljökontoret i Trosa kommun. Avloppsanläggningen och pumparna i avloppsnätet är konstruerade för normalt toaavfall. Det är absolut förbjudet att spola ner, kemikalier, färg, tandtråd, topspinnar, bindor, blöjor etc., i toaletterna! Det är heller inte tillåtet att ansluta dagvattenledningar (takrännor, stuprör, dräneringsrör etc.) till avloppsnätet. För mycket dagvatten spolierar reningsverkets funktion.

För anslutning av ledningar till vatten och avloppsnätet finns en kravspecifikation tillgänglig hos Sunds Samfällighets styrelse.

I händelse av stopp i avloppet och vid misstanke om att stoppet är utanför din tomtgräns, tas kontakt med Robert Selberg 072-521 48 71 eller Göran Ohlsson 070-712 86 25.

Kompletterande rening av vårt spillvatten

Bakgrund
Sunds Samfällighetsförening, SFF, har en gemensam anläggning för rening av
spillvattnet från 192 hushåll. Vattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut
till sjön Sillen.
Reningsverket är belagt med både gräns- och målvärden för utsläpp av
föroreningar. Dessa värden har satts av tillsynsmyndigheten för reningsverket,
Miljökontoret i Trosa kommun. Reningsverket klarar i dag av att hålla sig inom
dessa gränsvärden, men däremot inte vad gäller målvärdena för bland annat
fosfor. Miljökontoret har därför ålagt SFF att ta fram en plan för hur en
efterbehandling av spillvattnet från reningsverket skulle kunna se ut för att
minska näringsläckaget till Sillen, Trosaån och slutligen Östersjön.
SFF har under 2021 låtit företaget WRS AB (Water Revival Systems) utföra en
förstudie till en efterbehandling av reningsverkets spillvatten. Tillsammans med
dem har vi kommit fram till att en kompletterande rening via en våtmark passar
denna plats särskilt väl.

Åtgärdsplan
Förstudien till projektet visar att genom att anlägga våtmarker med delvis våta
och torra delar kan näringsämnen och mikroföroreningar avskiljas utan att mer
energi behöver tillföras. Vid bräddning planeras våtmarken också kunna
omhänderta vatten som i annat fall hade runnit ut orenat till sjön. Förutom att
minska belastningen på Sillen kommer våtmarken även att bidra med biologisk
mångfald i området när vattenytor skapas. Även rekreationsvärdet i området
ökar med nya promenadstråk vid dammarna.
Våtmarken ska ligga nedströms reningsverket, vilket innebär att vatten kan ledas
in i våtmarken med självfall.

Beräknade effekter
Omväxlande vattendränkta och dränerade förhållanden innebär att kväve och
organiska ämnen effektivt kan brytas ner så att ansamlingar av slam kan
undvikas. Fosfor och andra ämnen kommer också att kunna avskiljas, brytas
ned/oxideras och/eller fastläggas i mark och sediment.
Baserat på erfarenheter från andra våtmarker kan bedömningar av
reningseffekter göras. För utgående villkorade ämnen, som BOD och fosfor,
kommer utgående halter med marginal att uppfylla uppsatta mål- och

gränsvärden. Dessutom kommer även en stor del av kvävet, liksom smittämnen
och andra mikroföroreningar att avskiljas.

Uppföljning och drift
Våtmarken ska skötas av entreprenör som har kunskap om just våtmarksskötsel.
Resultaten från etableringen av våtmarken och dess drift kommer att övervakas i
reningsverkets egenkontrollprogram.

För frågor rörande projektet kontakta Robert Selberg robert.selberg@icloud.com,
072-521 48 71, eller Göran Ohlsson ohlsson.goran@outlook.com 070-943 05 00.