Stadgar

Stadgar för Sunds samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1Firma

Föreningens firma är Sunds samfällighetsförening.

§ 2 Samfällighet

Föreningen förvaltar två gemensamhetsanläggningar.

Sund ga:1 tillkom 1975-04-25 och omfattar vattentäkt, vattenverk, avloppsledningar, reningsverk och swimmingpool med tillhörande anläggningar.

Sund ga:2 tillkom 1973-06-29 med ändring 1988-02-23 och omfattar vägar och grönområden inom Sund 4:2.
Andelstalen ändrades vid omprövningsförrättning 2003-10-22.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid bildandet om dess ändamål. I förvaltningen ingår att ombesörja för drift, underhåll och kostnader av;

– vattentäkt, vattenverk, reningsverk, swimmingpool samt vatten- och avloppsledningar med tillhörande anläggningar fram till anslutningspunkt för respektive fastighet, samt väghållningen för de vägar som är föreningens och handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar och även sådan allmän plats som förklarats vara föreningens.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Trosa kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

§ 6 Styrelse val och mandatperiod

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande och vice ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.

Ledamöter bör väljas så att de har växelvis avgång.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, dagordning

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. I brådskande ärenden kan kallelse ske med kortare varsel.

Suppleanterna skall samtidigt underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden och har rätt att närvara vid sammanträdet.

Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe.

§ 8 Styrelse beslut, protokoll

Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter är ense om.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.

Protokollet skall justeras av tjänstgörande ordförande.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltnings- berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision, mandatperiod

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisorerna väljs för en mandattid om två år med växelvis avgång. Suppleanterna väljs för en tid om ett år.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari–31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall styrelsen varje år besluta om nödvändig avsättning för framtida underhåll och investeringar.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall hållas varje år senast i mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering måste styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning.

§ 14 Kallelse till stämma

Styrelsen skall genom skriftlig kallelse och genom anslag på Sunds anslagstavla kalla till föreningsstämma senast två veckor före stämman.

I kallelsen anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma, uppgift om plats där angivna handlingar enligt § 13 finns tillgängliga.

Styrelsen skall se till att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under

december månad.

Styrelsen skall behandla avgivna motioner och hålla dom tillgängliga för medlemmarna.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1   val av ordförande för stämman
2   val av sekreterare för stämman
3   val av två justeringsmän
4   styrelsens och revisorernas berättelser
5   ansvarsfrihet för styrelsen
6   framställningar från styrelsen och motioner från
medlemmarna
7   ersättning till styrelsen och revisorerna
8   styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
uttaxering

9   val av styrelseledamöter, suppleanter samt av valda
ledamöter, val av ordförande och vice ordförande
10 val av revisorer och suppleanter
11 val av valberedning och ordförande för valberedningen
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles
tillgängligt.

Vid extra stämma skall ärenden under punkterna 1-3, 6, och 13 behandlas.

§ 17 Stämmobeslut, ändring av stadgar

Beslut fattas med enkel majoritet om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § § stadgar lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Ändring av dessa stadgar skall beslutas vid två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie föreningsstämma.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhets-
grenar har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden får medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighethållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid extra föreningsstämma 2004-08-07 samt vid ordinarie föreningsstämma 2004-09-11.

Stadgarna har reviderats efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-09-26 samt slutligen fastställts vid extra föreningsstämma 2009-11-07.