Stadgar

STADGAR – godkända av Lantmäteriet 2023-06-01

———————————————————————————————————————

Stadgar för Sunds samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter.
Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av
dessa stadgar.

———————————————————————————————————————-

1 Firma
Föreningens firma är Sunds samfällighetsförening.

§ 2 Samfällighet

Föreningen förvaltar två gemensamhetsanläggningar.
Sund ga:1 tillkom 1975-04-25 och omfattar vattentäkt, vattenverk, avloppsledningar,
reningsverk och swimmingpool med tillhörande anläggningar.
Sund ga:2 tillkom 1973-06-29 med ändring 1988-02-23 och omfattar vägar och
grönområden inom Sund 4:2.
Andelstalen fastställdes vid omprövningsförrättning 2003-10-22.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid bildandet om dess
ändamål. I förvaltningen ingår att ombesörja för drift, underhåll och kostnader av;
– vattentäkt, vattenverk, reningsverk, swimmingpool samt vatten- och
avloppsledningar med tillhörande anläggningar fram till anslutningspunkt för
respektive fastighet, samt väghållningen för de vägar som är föreningens och handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt
rörande dessa vägar och även sådan allmän plats som förklarats vara föreningens.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har
del i samfällighet upptagen under § 2. Medlems rättigheter och skyldigheter regleras i stadgarna samt av vad som följer i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfällighet.

§ 5 Styrelse

säte, sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Trosa kommun. Styrelsen ska bestå
av 7 – 9 ledamöter.

§ 6 Styrelse
val och mandatperiod

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande, vice
ordförande och övriga ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Mandattiden för ledamöter är 2 år.
Ledamöter bör väljas så att de har växelvis avgång. Styrelsen bestämmer inför
ordinarie föreningsstämma hur många ledamöter som ska väljas enligt § 5.

§ 7 Styrelse

kallelse till sammanträde, dagordning
Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet.
Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. I brådskande ärenden kan kallelse ske med kortare varsel.

§ 8 Styrelse
beslut, protokoll

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter är ense om.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.
Protokollet ska justeras av tjänstgörande ordförande.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,
5 föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter,
7 informera på föreningens webbplats, och eller sociala medier eller via vanlig post.

§ 10 Revision, mandatperiod
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie
föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Revisorerna väljs för en mandattid om två år med växelvis avgång. Suppleanterna
väljs för en tid om ett år.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie
stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari–31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska styrelsen varje år besluta om
nödvändig avsättning för framtida underhåll och investeringar.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska hållas varje år senast i mars månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om
medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om
förvaltning av samfälligheter.
Om stämma ska godkänna uttaxering måste styrelsen bereda medlemmarna tillfälle
att ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som
belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska
dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning två veckor före föreningsstämman.

§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen ska genom information på föreningens webbplats, och eller sociala medier
eller via vanlig post kalla till föreningsstämma senast två veckor före stämman. I
kallelsen anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma, uppgift om plats där angivna handlingar enligt

§ 13 finns tillgängliga.

Styrelsen ska se till att andra meddelanden som berör stämman kommer till
medlemmarnas kännedom genom information på föreningens Webbplats, och eller
sociala medier eller via vanlig post.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion,
som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under
december månad året innan ordinarie stämma.
Styrelsen ska behandla avgivna motioner och hålla dom tillgängliga för
medlemmarna.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt uttaxering
9 val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter
10 val av revisorer och suppleanter
11 val av valberedning och ordförande för valberedningen
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma ska ärenden under punkterna 1 – 3, 6, och 13 behandlas.

§ 17 Stämmobeslut, ändring av stadgar

Beslut fattas med enkel majoritet om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning
mm gäller 48, 49, 51 och 52 § § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Ändring av dessa stadgar ska
beslutas vid två på varandra följande stämmor varav en ska vara ordinarie
föreningsstämma.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar har vid tillämpning av
huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om denne har del i flera
verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden får medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighethållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.
————————————————————————————————————-
Anteckningar
Dessa stadgar har antagits vid extra föreningsstämma 2004-08-07 samt vid ordinarie
föreningsstämma 2004-09-11.
Stadgarna har reviderats efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-09-26 samt slutligen fastställts vid extra föreningsstämma 2009-11-07.
Stadgarna har reviderats på nytt efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2022-03-26 samt slutligen fastställts vid ordinarie föreningsstämma 2023-03-25.

§1 Firma
Föreningens firma är Sunds samfällighetsförening.

§ 2 Samfällighet
Föreningen förvaltar två gemensamhetsanläggningar.
Sund ga:1 tillkom 1975-04-25 och omfattar vattentäkt, vattenverk, avloppsledningar,
reningsverk och swimmingpool med tillhörande anläggningar.
Sund ga:2 tillkom 1973-06-29 med ändring 1988-02-23 och omfattar vägar och
grönområden inom Sund 4:2.

Andelstalen fastställdes vid omprövningsförrättning 2003-10-22.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid bildandet om dess
ändamål. I förvaltningen ingår att ombesörja för drift, underhåll och kostnader av;
– vattentäkt, vattenverk, reningsverk, swimmingpool samt vatten- och
avloppsledningar med tillhörande anläggningar fram till anslutningspunkt för
respektive fastighet, samt väghållningen för de vägar som är föreningens och handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar och även sådan allmän plats som förklarats vara föreningens.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har
del i samfällighet upptagen under § 2. Medlems rättigheter och skyldigheter regleras i stadgarna samt av vad som följer i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfällighet.

§ 5 Styrelse

säte, sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Trosa kommun. Styrelsen ska bestå av 7 – 9 ledamöter.

§ 6 Styrelse
val och mandatperiod

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande, vice
ordförande och övriga ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Mandattiden för ledamöter är 2 år.
Ledamöter bör väljas så att de har växelvis avgång. Styrelsen bestämmer inför
ordinarie föreningsstämma hur många ledamöter som ska väljas enligt § 5.

§ 7 Styrelse

kallelse till sammanträde, dagordning
Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet.
Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. I brådskande ärenden kan kallelse ske med kortare varsel.

§ 8 Styrelse
beslut, protokoll

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöter är närvarande. Som styrelsens
beslut gäller den mening som de flesta ledamöter är ense om.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av ledamöterna är
närvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet.
Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt eventuella reservationer.
Protokollet ska justeras av tjänstgörande ordförande.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:
1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,
5 föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter,
7 informera på föreningens webbplats, och eller sociala medier eller via vanlig post.

§ 10 Revision, mandatperiod
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie
föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Revisorerna väljs för en mandattid om två år med växelvis avgång. Suppleanterna
väljs för en tid om ett år.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie
stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari–31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska styrelsen varje år besluta om
nödvändig avsättning för framtida underhåll och investeringar.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska hållas varje år senast i mars månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om
medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om
förvaltning av samfälligheter.
Om stämma ska godkänna uttaxering måste styrelsen bereda medlemmarna tillfälle
att ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som
belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska
dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning två veckor före föreningsstämman.

§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen ska genom information på föreningens webbplats, och eller sociala medier
eller via vanlig post kalla till föreningsstämma senast två veckor före stämman. I
kallelsen anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma, uppgift om plats där angivna handlingar enligt

§ 13 finns tillgängliga.

Styrelsen ska se till att andra meddelanden som berör stämman kommer till
medlemmarnas kännedom genom information på föreningens Webbplats, och eller
sociala medier eller via vanlig post.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion,
som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under
december månad året innan ordinarie stämma.
Styrelsen ska behandla avgivna motioner och hålla dom tillgängliga för
medlemmarna.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt uttaxering
9 val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter
10 val av revisorer och suppleanter
11 val av valberedning och ordförande för valberedningen
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma ska ärenden under punkterna 1 – 3, 6, och 13 behandlas.

§ 17 Stämmobeslut, ändring av stadgar

Beslut fattas med enkel majoritet om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning
mm gäller 48, 49, 51 och 52 § § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det. Ändring av dessa stadgar ska
beslutas vid två på varandra följande stämmor varav en ska vara ordinarie
föreningsstämma.

§ 18 Flera verksamhetsgrenar

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar har vid tillämpning av
huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om denne har del i flera
verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden får medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighethållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.
————————————————————————————————————-
Anteckningar
Dessa stadgar har antagits vid extra föreningsstämma 2004-08-07 samt vid ordinarie
föreningsstämma 2004-09-11.
Stadgarna har reviderats efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-09-26 samt slutligen fastställts vid extra föreningsstämma 2009-11-07.
Stadgarna har reviderats på nytt efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2022-03-26 samt slutligen fastställts vid ordinarie föreningsstämma 2023-03-25.