Nyinflyttad

Välkommen till Sund!

Styrelsen vill med dessa rader hälsa dig och din familj varmt välkomna till
Sund och till samfällighetsföreningen. Vi hoppas att ni kommer att trivas här i
detta ”smultronställe” i hjärtat av Sörmland samt att du blir en nöjd medlem i
föreningen.
– Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen. Vi ser gärna att du
engagerar dig och bidrar till föreningens verksamhet och utveckling.

Flyttanmälan till samfälligheten

Mer utförlig information
Sunds Samfällighetsförening har en webbplats, trosasund.se, där finner du mycket
information om Sund, kontaktuppgifter till styrelsen mm. Vi har också en Facebook-sida som heter Sunds Samfällighetsförening där styrelsen informerar om verksamheten, städdagar, driftstörningar och liknande. I området finns även en annan Facebook-grupp, Vi på Sund, där boende i området har möjlighet att
kommunicera om sådant som rör området i stort och smått.

Kort om området
På 1960-talet då området etablerades byggdes både fritidshus och hus för
permanent boende, idag är de flesta fastighetsägare i Sund bosatta här permanent.
Många barnfamiljer bor i Sund och barn hämtas och lämnas av skolbussen vid
busshållplatsen på morgnar och eftermiddagar. Närmaste skolor finns i Vagnhärad.
Där finns även butiker och diverse andra faciliteter. Till Vagnhärads centrum är det cirka 6 km och till Trosa, där utbudet av butiker är lite större, är det cirka 15 km.

Om samfälligheten som organisation
Att vara medlem i samfällighetsföreningen är obligatoriskt för fastighetsägare i Sund. Nya fastighetsägare blir automatiskt medlemmar till samfällighetsföreningen och betalar en årsavgift till föreningen. Samfällighetsförening är en organisationsform där fastighetsägarna har ansvar för och inflytande över drift och underhåll av det som vi äger gemensamt. I vårt fall vatten- och reningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer, vägar, grönområden, poolområdet, badplats och båtbrygga. Jämfört med många andra samfällighetsföreningar har vår förening ett mycket brett verksamhetsområde. VA-verksamheten och poolen drivs under tillsyn av Trosa kommuns miljöenhet, vilket är en garanti för verksamheternas kvalitet.
Medlemmarna utser varje år en styrelse som har till uppgift att förvalta och sköta
föreningens gemensamma anläggningar. Styrelsen utses på föreningsstämman som äger rum under mars månad. Till stämman kan du lämna motioner och på stämman får du även viktig information samt kan framföra dina åsikter. Varmt välkommen till den årliga föreningsstämman som är samfällighetens viktigaste beslutstillfälle!
– Kom ihåg att anmäla ny fastighetsägare till oss i styrelsen. Det gör du genom
att fylla i blanketten som finns på trosasund.se ”När du flyttar” Ange även en
e-postadress så att vi lättare kan få kontakt med dig.

Avgifter
Avgiften till föreningen för underhåll och drift av vatten, avloppssystem inklusive
reningsverk, vägar, grönområden, swimmingpoolen och administration fastställs varje år av föreningsstämman. Aktuell avgift finns på trosasund.se under fliken Information och Avgifter. Debitering sker med halva beloppet varje halvår och betalas i april respektive oktober. Kom ihåg att meddela styrelsen om du byter adress så fakturan
hamnar rätt.

Dricksvatten
Dricksvattnet i Sund kommer från en grundvattentäkt i Stene norr om Sund. Innan vattnet kommer ut ur din kran renas det i vårt eget vattenverk, beläget i norra Sund. Vi tar ett flertal prover varje år och vattnet har en mycket god kvalitet. Men vattnet är en begränsad resurs och vi måste vara rädda om det – särskilt under sommartid.

Tänk därför på hållbar vattenanvändning!
– Att fylla badtunnor och pooler eller vattna med spridare är inte tillåtet.
Det finns däremot ett flertal lokala sommarvattenföreningar i Sund som hämtar
vatten från sjön Sillen. Fråga styrelsen hur du kan komma i kontakt med
dessa.
– För att undvika skador på fastighet och ledningsnät, tänk på att stänga av
inkommande vatten under längre tids frånvaro särskilt vintertid.

Avloppsrening
Föreningen har ett eget avloppsreningsverk som tar hand om allt avlopp, det vill säga spillvatten från 192 hushåll. Drift och skötsel av reningsverket har vi uppdragit åt Trosabygdens Teknik AB (Trotab). För att garantera en bra miljö är reningsverket fortlöpande föremål för kvalitetskontroller och inspektioner. Reningsverket har genomgått flera moderniseringar genom åren för att möta ökade krav på rening. Den senaste satsningen på reningsverket är en våtmark i den sluttande marken nedanför reningsverket. När vattnet rinner genom våtmarken renas utgående vatten ytterligare från näringsämnen. Utsläppspunkten för det renade vattnet är sjön Sillen. Projektet beräknas vara klart under 2023.

Tänk framför allt på vår natur och spola rätt:
– Tops, tamponger, fimpar, kattsand och fett ställer till problem i ledningsnät och pumpstationer.
– Spola aldrig ner färg, lösningsmedel, nagellack och liknande produkter i
avloppet. Dessa stör den biologiska reningen och kan slå ut viktiga
mikroorganismer.
– Avloppet är inte gjort för mediciner. Reningsverket har mycket svårt att
hantera ämnen i mediciner, dessa går rakt in ut i vattnet (sjön Sillen i vårt fall)
och påverkar vattenlevande organismer.

Viktigt att tänka på när kylan kommer
Då priset på uppvärmning av fastigheter och varmvatten ökat de senaste åren är det naturligt att många som är bortresta eller inte bor permanent i området vill sänka eller stänga av värmen helt under vinterhalvåret för att minimera kostnaderna. Tänk då på att se till att ha den inkommande kallvattenventilen i fastigheten stängd och samtidigt låta en grundvärme vara på i det rum där kallvattnet kommer in. En frostvakt eller ett element som håller en lägre grundvärme är en bra åtgärd för att undvika frysskador.
Anledningen till att värma upp detta utrymme är att ledningen innan fastighetens ventil fortfarande är trycksatt trots att ventilen är stängd. Fryser ventilen sönder slutar det inte att läcka vatten från Samfällighetens vattenmagasin förrän det är tömt eller tills vi lyckats lokalisera läckan för att sedan kunna stänga av vattenledningen i gatan till fastigheten.

En vattenläcka av det här slaget är ofta förödande och kostsamma för både fastighetsägaren och föreningen. De sker ofta då ingen är hemma under en längre tid och kan därför innebära stora skador. I värsta fall blir hela fastighetens bottenplatta fuktskadad, vilket medför dyra åtgärder. Om Samfälligheten kommer fram till att orsaken till en vattenläcka beror på oförsiktighet från en fastighetsägare kommer den senare att debiteras för felsökningen. En felsökning som kan ta avsevärd tid då vi har flera kilometer vattenledningar och runt 200 fastigheter att undersöka.
Så ta det säkra före det osäkra när kylan kommer och stäng av ventilen för
inkommande vatten samt håll en grundtemperatur i det rum där vattnet kommer in i fastigheten.

Vägar
Samfälligheten är väghållare för vägarna i området (drygt 9 km) och ansvarar för
löpande underhåll av vägar, diken och dikeskanter. I Sund, liksom i de flesta andra bostadsområden, upplevs höga hastigheter som ett stort problem. Med hänsyn till alla barn i området vill vi vädja till alla att sänka hastigheten och använda befintliga mötesplatser.

Tänk på att
– rekommenderad hastighet inom området är 30 km/h och högsta tillåtna
hastighet är 40 km/h.
– delta i städdagen (se nedan) då dikeskanterna röjs från sly.

Grönområden, pool, brygga mm
Föreningen förfogar över stora gemensamhetsområden i form av grönområden och skogsdungar. För att hålla rent och snyggt i Sund anordnar vi en gång per år en gemensam städdag då vi bland annat samlar ris och rensar sly utmed våra vägar. Det uppsamlade riset eldas under trevliga former på Valborgsmässoafton.
Städdagen äger normalt rum under hösten. Det är viktigt att delta på städdagen då det är ett gemensamt ansvar att hålla fint i området, det är dessutom ett trevligt tillfälle att umgås med grannarna.
Styrelsen ser gärna att fastighetsägare löpande underhåller området utanför
tomtgräns genom till exempel gräsklippning, röjning av sly etc. Trädfällning ska ske i samråd med styrelsen.

Pool, båtbrygga och fiske
Samfälligheten har en gemensam pool. Den är avsedd för boende i Sund och våra gäster. Från sommaren 2022 är Trosa kommuns miljöenhet tillsynsmyndighet för poolen, vilket bland annat innebär att prover tas regelbundet för att följa upp vattenkvaliteten.
Ovanför poolen finns en liten fotbollsplan som underhålls av ideella krafter och
nyttjas av boende i Sund.

– Tänk på att samfälligheten inte har ansvar för badande utan det åligger
vårdnadshavare att ansvara för sina barn.

Badstranden nedanför poolen vid sjön Sillen är också en liten oas i området.
Intill badstranden finns en båtbrygga med plats för ett antal mindre båtar.
Båtplatserna hyrs ut av samfälligheten efter ett kösystem. Fiske får bedrivas i vårt
fiskevatten enligt de riktlinjer föreningen har. På trosasund.se kan du läsa mer om båtplatserna och om fisket i vårt fiskevatten i sjön Sillen.