Vatten

Hushållsvatten för området kommer primärt från en grundvattentäkt i en grusås (isälvsavlagring) några km NV om Sund. Råvattnet pumpas till vattenverket på områdets norra del, där det filtreras och avhärdas för att därefter distribueras till fastigheterna.

vattenbildDe eldrivna pumparna vid vattentäkten och i vattenverket får sin ström från olika matarledningar. Ibland inträffar det att vattentäktens pumpar stannar pga. strömavbrott vid vattentäkten medan Sund i övrigt har el, vilket medför vattenbrist. Likaså om det blir elavbrott i vattenverket så stannar pumparna och inget vatten kan då distribueras.
Vattenförsörjningen sköts enligt ett kontrollprogram som är fastställt av miljöförvaltningen i Trosa kommun. Vattnets kvalitet kontrolleras av vattenlaboratorium 5 gånger per år. Vattenproverna har visat på bra dricksvatten med klart godkända resultat. Hårdheten (kalkhalt) är ca 7,5 tyska hårdhetsgrader, vilket är medelhårt. Dosering av tvätt och diskmedel bör ske därefter. Se rekommendationer på tvätt paket.

Vattenuttaget i grundvattentäkten är begränsat genom beslut i vattendomstolen. Dricksvatten och avlopp är dimensionerat för ett hushåll per fastighet med undantag för Nergården och Sunds gård som har fem andelstal tillsammans vilket motsvarar fem hushåll. Även ledningsnätets dimensionering är begränsad. Det räcker för normal hushållsförbrukning men kan bli otillräckligt om fastighetsägarna skulle använda vattnet för bevattning av trädgårdar och gräsmattor. Styrelsen har därför sett sig nödsakad att förbjuda koppling av vattenspridare och liknande till ledningsnätet. Detta gäller såväl under dag som nattetid.

Fyllning av pooler, badtunnor etc. med vatten från ledningsnätet är inte tillåtet. Även annan vattning måste ske med försiktighet, särskilt under helger och veckoslut samt semesterperioden.
Fastighetsägare måste säkerställa att vattnet inom fastigheten inte riskerar att frysa vid kall väderlek. Det är inte tillåtet att låta vattnet stå och rinna genom öppen kran för att förebygga frysning. Vattentillgången kan då äventyras och frysskador kan ändå uppstå om vattnet stängs av från vattenverket.

Om ledningen sprängs genom frysning kan svåra skador uppstå på fastigheter och även leda till svårlokaliserade vattenläckor på ledningsnätet med stora kostnader som följd.

Ansvarig för drift och underhåll av vattenverket är
Göran Ohlsson Sund 070-712 86 25.

För löpande drift assisterar
Gunilla Vadsten 070-595 93 24, Jorma Virtanen 070-59 59 006 och Niclas Brauer.

Vattenläckage

Vi har haft ett ökat antal vattenläckor under de senaste åren. I en del fall har det varit ventiler på ledningsnätet som gått sönder på grund av materialslitage. I många andra fall har det varit frusna ledningar och bristfälliga installationer av VVS i fastigheter som orsakat vattenläckage.

Varje vattenläckage orsakar ett omfattande arbete med felsökning. Vattenläckor förorsakar stora olägenheter för hushållen och dessutom stora kostnader för Samfälligheten. Alla får ju vara med och betala för detta arbete, många gånger en onödig kostnad för medlemmarna.

Att söka vattenläckor tar allt från 4-6 timmar till ett par dygn innan vi hittar i vilket område vattenläckan är. När området väl är lokaliserat kan det ta åtskilliga timmar eller dagar innan vi hittar platsen eller i vilken fastighet felet är. Om läckan är i en fastighet så blir bara ett hushåll utan vatten om det finns en avstängning vid servisen. I vissa fall kan fler hushåll bli utan vatten då flera fastigheter saknar anslutning vid servis och vi måste stänga av en hel sektion (begränsat område).

Ifall vattenläckan är inne på tomten till fastigheten får husägaren stå för kostnaderna för reparation. Finns läckan utanför tomten är det Samfälligheten som tar kostnaden för reparation.

Minimera risken för läckage

Med små åtgärder kan man minska riskerna för vattenskador. Alla som har torpargrund måste isolera ledningar som år lagda ovan mark. På eller i ledningarna måste man dessutom ha värmekabel så isoleringen skyddar vattenledningarna mot frysning. Det är inte tillåtet och inte heller säkert att låta vattnet rinna för att förhindra frysning.

Om fastigheten är obebodd vintertid måste antingen värme (ca +15) stå på och man bör ordna med tillsyn av fastigheten ifall vattnet inte är avstängt. Alternativt skall hela vattensystemet vara tömt och ventilen vid servisen stängd.

Ifall oturen är framme och en vattenläcka upptäcks måste styrelsen omedelbart underrättas! Telefonuppgifter till styrelsen finns på hemsidan.

Alla VVS-installationer bör ske av yrkeskunnig personal.

April 2018

Styrelsen