Trädfällning

Grönområdet som i byggnadsplanen är upptaget som skogs- och parkmark, tillhör Sunds Samfällighetsförening och förvaltas och underhålls av föreningen. Inom grönområdet är det allmänning mellan en del tomter, som bildats genom den varsamma exploateringen av Sund.

En särställning har det breda grönområdet som direkt gränsar till sjön Sillen. Detta bör vårdas så att dess karaktär vid tidpunkten för Sundsområdets exploatering bevaras. Risk finns annars att växtligheten tar över så att den för många “Sundsbor” så viktiga sjöutsikten går förlorad.

För de delar av grönområdet som kan beskrivas som sammanhängande skogsdungar eller liknande har styrelsen ett större ansvar för. Röjning och trädfällning sker efter beslut i styrelsen och av den som styrelsen gett i uppdrag att utföra jobbet.

Trädfällning av enstaka träd får ske på samfällighetens mark efter medgivande av styrelsens kontaktperson. Trädfällning har, när det gäller samfällighetens mark, som regel godkänts om ägarna av de angränsande tomterna är överens.

När man har tillstånd att fälla träd ska de fastighetsägare som fått tillståndet ta reda på all ved och allt ris som blir av trädfällningen och göra av med det på lämpligt sätt, t ex elda upp riset eller köra bort det till Korslöts Återvinningscentral.

Styrelsen rekommenderar fastighetsägarna att hjälpa till att hålla grönområdet utanför tomtgränsen i ett vårdat skick, det vill säga hålla det rent från nedskräpning och röja undan sly.

Styrelsens kontaktperson för trädfällning är Ritva Widgren, Sund 59, 070-606 82 44.