Terrängkörning

Fyrhjulingar
Fyrhjuling ska vara registrerade och ha en registreringsskylt. De kan vara registrerade som antingen terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor.

Sammandrag av bestämmelser för terrängkörning
Körning på barmark i terräng med motordrivna fordon är inte tillåtet. På snötäckt mark är det förbjudet att köra på skogsmark med plant- eller ungskog och på jordbruksmark.

Försäkring
Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om fordonet är oförsäkrat och det inträffar en skada på t.ex. person, egendom eller mark, kan ägaren eller föraren till fordonet bli skadeståndsskyldig.

Information
Ni som har kompisar eller grannar som är innehavare av dessa fordon kan i förebyggande syfte informera dem om gällande regler för att de ska kunna använda sitt fordon på ett sätt som inte stör omgivningen eller blir olagligt.

Sunds Samfällighetsförening SSF har fått flera klagomål från medlemmar. Styrelsen har därför beslutat gå ut med denna information i hopp om att minimera den störande trafiken med dessa fordon och även minska olycksrisken för våra barn och husdjur.

Se mer på hemsidan, Transportstyrelsen/Naturvårdverket
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/typer-av-fordon/Fyrhjuling/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Motortrafik-i-naturen/Terrangkorning-pa-barmark/

Hälsningar
SSF