Vägar

vagarbild

Samfälligheten (SSF) ansvarar för underhållet av föreningens vägar, drygt 9 km. Kostnaderna för underhållet betalas av medlemmarna genom en årlig avgift till föreningen. Avgiften (uttaxeringen) fastställs av föreningsstämman.

Områdets vägar är grusvägar eller belagda med beläggning typ IM (oljegrus), denna beläggning är känslig i varm väderlek med viss risk för skador på vägbeläggningen. Även under tjällossningen på våren blir bärigheten på vägarna reducerad och medlemmarna uppmanas därför vara försiktiga med användande av tyngre fordon.

Styrelsen har beslutat om en begränsning av högsta tillåtna axeltryck till åtta ton i anslutning till tjällossningen på vårarna för att minimera skador på vägarna inom området. Eventuell dispens för tyngre viktiga transporter, fordon över 8 tons axeltryck, kan sökas hos styrelsen.

Styrelsen vädjar till medlemmarna att köra försiktigt inom området och inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten 40 km/tim, samt att använda mötesplatserna och de informella mötesplatserna typ vägkorsning etc. vid möte då vägkanterna har svag bärighet.

Ansvarig för vägar är Göran Ohlsson, 070-712 86 25.