Båtbryggan

SSF har en brygga för småbåtar vid sjön nedanför swimmingpoolen där ett flertal båtplatser hyrs ut till fastighetsägare inom Sund. Maxbredd för varje båtplats är 1,8 meter. Invid bryggan har även en sandstrand för bad iordningsställts.

bryggan029

Parkering av motordrivna fordon är inte tillåtet vid strand eller båtuppläggnings-plats utan ska ske vid busshållplatsen. Undantag medges för handikappfordon, som får parkeras på anvisad plats. För bilar gäller att handikapptillståndet ska ligga väl synligt i vindrutan.

Ansvarig för uthyrningen av båtplatser är:
Gunilla Vadsten, 070-595 93 24 gunillavadsten@icloud.com.

 

Regler för badstranden och den gemensamma båtbryggan

§ 1 Allmänt

För att minimera trafiken med motordrivna fordon vid båt- och badplatsen finns en vägbom ned till pool och strand.

§  Vägbommens placering samt utmärkning

Vägbommen är placerad vid nedfartens början i höjd med Samfällighetens reningsverk. Det finns vägmärken ”Förbud med infart med motordrivet fordon” som kombinerats med en tilläggsskylt ”Vägbom”.

§ 3 Tillträde till bad och båtplatser.

Tillträde till båtplatserna och badplatsen med motordrivet fordon får normalt endast ske i samband med att fastighetsägare i Sund sjösätter eller tar upp sina båtar. För fastighetsägare i Sund som har behov att få tillträde med motordrivet fordon ska denne kontakta någon i styrelsen för att erhålla kod till lås på vägbom.

§ 4 Lås till vägbommen

Styrelsen har koden till låset för vägbommen. Information om att styrelsen har tillgång till koden finns i anslutning till vägbommen samt med hänvisning till Samfällighetens hemsida. Kod skall vid behov bytas, dock minst 1 gång/år.

§ 5 Förtöjning av båtar vid båtplatsen

Endast den som erlagt båtplatsavgift äger rätt att förtöja båten vid Samfällighetens gemensamma brygga.

Det ankommer alla båtägare att tillse att båtarna är ordentligt förtöjda och att det inte finns risk att de skadar vare sig annan båt eller båtbryggan. Ilagd båt ska dels vara förtöjd i aktern med boj och förtöjningsanordning i bryggan. Förtöjningsanordningar och boj ska båtägaren själv införskaffa. Sunds Samfällighetsförening ansvarar inte för eventuella skador på båtar.

§ 6 Uppläggning av båtar

Endast fastighetsägare i Sund som har båtplatsavtal som inkluderar rätt till förvaring i anslutning till båtplatsen får mot avgift lägga upp sina båtar på anvisad plats. Hantering av båtar ska göras så att inga miljöfarliga utsläpp uppkommer.

§ 7 Märkning av båt

Båtägaren ansvarar för att det alltid på båten finns väl synlig uppgift om båtägarens husnummer angivet på utsidan av båtens akter. Upplagd båt som saknar uppgiften kan komma att flyttas till annan plats som styrelsen bestämmer.

§ 8 Avslutning

Styrelsen fastställde 28 oktober 2021 dessa regler som är gällande från och med 1 december 2021.

Samtliga fastighetsägare som har båtplats vid den gemensamma bryggan erhåller de fastställda reglerna vid tecknande av hyresavtal. Reglerna finnas tillgängliga på Sunds Samfällighetsförenings hemsida, www.trosasund.se

Styrelsen