Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Sunds Samfällighetsförening kallas till ordinarie
föreningsstämma.

TID        Lördagen den 25 mars 2023, klockan 10.00 Obs! fika serveras från kl. 9:30

PLATS    Lånesta Gård, Finska Föreningens lokal, Lånestavägen 16, Vagnhärad

Stämman inleds med information och frågestund om våtmarkens betydelse för
Sillen och för Trosaån. En representant från Trosa kommun medverkar.


Varmt välkomna!

Sunds Samfällighetsförening

Göran Ohlsson
Ordförande

Bilagor

Dagordning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2022
Förslag till ersättning till styrelsen och revisorerna
Förslag till uttaxering
Budget och verksamhetsplan 2023
Motion
Förslag till stadgeändring
Mer information finns på: www.trosasund.se
Mindre upplaga av handlingar kommer att finnas tillgänglig på mötet.