Dagordning föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma med Sunds Samfällighetsförening
lördag den 25 mars 2023

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning


3 Mötets behöriga utlysande


4 Val av mötespresidium
4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av sekreterare för mötet
4.3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

5 Styrelsens och revisorernas berättelser för 2022
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
5.2 Revisorernas berättelse
5.3 Fastställande av resultat- och balansräkning

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

7 Verksamhetsplan och budget för 2023
7.1 Ersättning till styrelse och revisorer
7.2 Förslag om uttaxering (debiteringslängd finns tillgänglig hos ordförande
7.3 Förslag om verksamhetsplan och budget

8 Motioner och förslag
8.1 Gatubelysning på Sund
8.2 Förslag till stadgeändring – §5 styrelsens sammansättning mm

9 Val
9.1 Val av ordinarie ledamot tillika ordförande (mandattid 2 år)
9.2 Val av ordinarie ledamot tillika vice ordförande (mandattid 1 år)
9.3 Val av en ordinarie ledamot (mandattid 2 år)
9.4 Val av fem suppleanter (mandattid 1 år)
9.5 Val av en ordinarie revisor (mandattid 2 år)
9.6 Val av två suppleanter för revisorerna (mandattid 1 år)
9.7 Val av valberedning, tre ledamöter (mandattid 1 år)
9.8 Val av ordförande i valberedningen (en från valberedningen)


10 Övriga frågor

11 Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt

12 Avslutning