Bättre rening av vårt spillvatten

Kompletterande rening av vårt spillvatten

Bakgrund

Sunds Samfällighetsförening, SFF, har en gemensam anläggning för rening av spillvattnet från 192 hushåll. Vattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut till sjön Sillen.

Reningsverket är belagt med både gräns- och målvärden för utsläpp av föroreningar. Dessa värden har satts av tillsynsmyndigheten för reningsverket, Miljökontoret i Trosa kommun. Reningsverket klarar i dag av att hålla sig inom dessa gränsvärden, men däremot inte vad gäller målvärdena för bland annat fosfor. Miljökontoret har därför ålagt SFF att ta fram en plan för hur en efterbehandling av spillvattnet från reningsverket skulle kunna se ut för att minska näringsläckaget till Sillen, Trosaån och slutligen Östersjön.

SFF har under 2021 låtit företaget WRS AB (Water Revival Systems) utföra en förstudie till en efterbehandling av reningsverkets spillvatten. Tillsammans med dem har vi kommit fram till att en kompletterande rening via en våtmark passar denna plats särskilt väl.

Åtgärdsplan

Förstudien till projektet visar att genom att anlägga våtmarker med delvis våta och torra delar kan näringsämnen och mikroföroreningar avskiljas utan att mer energi behöver tillföras. Vid bräddning planeras våtmarken också kunna omhänderta vatten som i annat fall hade runnit ut orenat till sjön. Förutom att minska belastningen på Sillen kommer våtmarken även att bidra med biologisk mångfald i området när vattenytor skapas. Även rekreationsvärdet i området ökar med nya promenadstråk vid dammarna.

Våtmarken planeras att läggas nedströms reningsverket, vilket innebär att vatten kan ledas in i våtmarken med självfall.

En projektering på anläggningen är framtagen, nödvändiga tillstånd är klara och planen är genomföra projektet under våren 2023. Häri ingår att anlägga nya våtmarker med översilningsytor samt att ansluta dessa till reningsverket och anlägga ett nytt utlopp till sjön
Sillen. Förutom grävarbeten av våtmarken ska installationer av ledningar för spridning av vatten över översilningsytor förläggas, gång- och skötselvägar anläggas på vallar mellan dammarna, och slänterna ska planteras med växter.

Föreningens egna kostnader för projektet är beräknade till ca 500 000 kr, och vi har erhållit bidrag hos länsstyrelsen för resterande kostnader. Förutom själva anläggningen av våtmarken ingår stöd i form av projektledning av WRS AB.

Beräknade effekter

Omväxlande vattendränkta och dränerade förhållanden innebär att kväve och organiska ämnen effektivt kan brytas ner så att ansamlingar av slam kan undvikas. Fosfor och andra ämnen kommer också att kunna avskiljas, brytas ned/oxideras och/eller fastläggas i mark och sediment.

Baserat på erfarenheter från andra våtmarker kan bedömningar av reningseffekter göras. För utgående villkorade ämnen, som BOD och fosfor, kommer utgående halter med marginal att uppfylla uppsatta mål- och gränsvärden. Dessutom kommer även en stor del av kvävet, liksom smittämnen och andra mikroföroreningar att avskiljas.

Uppföljning och drift

Våtmarken ska skötas av entreprenör som har kunskap om just våtmarksskötsel. Resultaten från etableringen av våtmarken och dess drift kommer att övervakas i reningsverkets egenkontrollprogram.

Genomförande

Upphandling för byggnation av våtmarken är nu klar. Tre anbud har inkommit och tilldelning har gjorts till entreprenör Styrhytten AB. Planerad projektstart är mars 2023 och färdigställande är under maj 2023.

Då anbudssumman blev något dyrare än estimerat har vi efter ansökan glädjande nog fått beviljat utökat bidrag från Länsstyrelsen.

För frågor rörande projektet kontakta Robert Selberg robert.selberg@icloud.com, 072-521 48 71, eller Göran Ohlsson, ohlsson.goran@telia.se, 070-943 05 00.