Axplock

Axplock med senaste nytt från styrelsen 2016-11-17

  • Ekonomin är fortsatt stabil och god. Inkomster och utgifter ligger som budgeterat för 2016.
  • Avloppspumpstationen på västra Sund är renoverad till en kostnad på 48 236,- kronor.
  • Vi har också filmat en del av avloppsledningsnätet på norra Sund enligt plan till en kostnad om 65 816,-. Resultatet av filmningen visade inte på några akuta behov av renovering av ledningarna. Några enstaka reparationer kommer dock att göras innan årets slut.
  • Proverna från vattenverket visar att vi har mycket bra dricksvatten. Inga anmärkningar är noterade. Vattnet håller 7,5 tyska hårdhetsgrader vilket annat innebär att man bör använda mindre tvättmedel vid disk och tvätt.
  • En begäran till Trosa kommun har lämnats om att kommunen tar över tillämpningen av trafikförordningen på Sund. Detta innebär att vi kan komma att få lägre hastighetsbegränsning inom hela Sund redan till kommande vår.
  • Det har upprättas en plan för att röja sly på fjorton olika områden inom allmänningen på Sund och arbetet kommer att utföras etappvis under 2017.
  • Ordförande och vice ordförande har haft två möten med Trofi inför dragning av fibernät på Sund. Trofi har beslutat att påbörja arbetet preliminärt april 2017. Projektering för ledningsschakter och upphandling av entreprenadtjänster har påbörjats av Trofi.
  • Föreningsstämma kommer att hållas lördagen den 25 mars 2017.