Dagordning föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma med Sunds Samfällighetsförening
lördag den 23 maj 2020

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning


3 Mötets behöriga utlysande


4 Val av mötespresidium
4.1 Val av mötesordförande
4.2 Val av sekreterare för mötet
4.3 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

5 Styrelsens och revisorernas berättelser för 2019
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
5.2 Revisorernas berättelse
5.3 Fastställande av resultat- och balansräkning

6 Ansvarsfrihet för styrelsen

7 Verksamhetsplan och budget för 2020
7.1 Ersättning till styrelse och revisorer
7.2 Förslag om uttaxering (debiteringslängd finns tillgänglig hos ordförande
Göran Ohlsson Sund 128 samt på föreningsstämman)
7.3 Förslag om verksamhetsplan och budget

8 Val
8.1 Val av ordinarie ledamot tillika vice ordförande (mandattid 2 år)
8.2 Val av två ordinarie ledamöter (mandattid 2 år)
8.3 Val av fem suppleanter (mandattid 1 år)
8.4 Val av en ordinarie revisor (mandattid 2 år)
8.5 Val av två suppleanter för revisorerna (mandattid 1 år)
8.6 Val av valberedning (tre ledamöter)
8.7 Val av ordförande för valberedningen (väljs bland valda ledamöter till valberedningen)

9 Meddelande om var stämmoprotokollet finns tillgängligt

10 Avslutning