Terrängkörning

Stor risk för skador på skog och annan mark samt olyckor på Sund

Störande trafik med fyrhjulingar, motorcyklar och mopeder
Allt oftare besväras boende i Sund av körning med fyrhjulingar, motorcyklar och mopeder. Inte sällan går det alldeles för fort vilket för med sig en klar olycksrisk.
Dessutom förekommer det körning i terräng och på åkermark. Detta är klart olämpligt ur många synpunkter. Ur miljösynpunkt är det mycket skadligt för naturen att färdas med fordon i terräng.

Få kanske känner till att åkermark och gärden som regel är insådda med vallfrö för att senare säljas som KRAV-godkänt foder. Så är det på många av åkrar och ängar runt om i Sund.

Fyrhjulingar
Den får endast köras på enskilda vägar. Högsta tillåtna hastighet är 20 km/tim och passagerare får inte åka med.

Fyrhjulingar ska vara registrerade och ha en registreringsskylt. De kan vara registrerade som antingen terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor.

Sammandrag av bestämmelser för terrängkörning
Körning på barmark i terräng med motordrivna fordon är inte tillåtet. På snötäckt mark är det förbjudet att köra på skogsmark med plant- eller ungskog och på jordbruksmark.

Försäkring
Alla motordrivna fordon som används i trafik (som inte är avställda) ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410). Om fordonet är oförsäkrat och det inträffar en skada på t.ex. person, egendom eller mark, kan ägaren eller föraren till fordonet skadeståndskyldig.

Information
Ni som kör fyrhjuling, motorcykel eller moped måste försäkra er om var det är tillåtet med terrängkörning innan ni ger er ut i skog och mark.

Ni som har kompisar eller grannar som är innehavare av dessa fordon kan i förebyggande syfte informera dem om gällande regler för att de ska kunna använda sitt fordon på ett sätt som inte stör omgivningen eller blir olagligt.

Sunds Samfällighetsförening SSF har fått flera klagomål från medlemmar. Styrelsen har därför beslutat gå ut med denna information i hopp om att minimera den störande trafiken med dessa fordon och även minska olycksrisken för våra barn och husdjur.

Se mer på hemsidan, Transportstyrelsen/Naturvårdverket
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/typer-av-fordon/Fyrhjuling/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Motortrafik-i-naturen/Terrangkorning-pa-barmark/

Hälsningar

SSF