Information

Axplock med senaste nytt från styrelsen 2017-03-25

  • Då föreningsstämman antagit förslag till budget för 2017 beslöt styrelsen att hyran för båtplatser höjs enligt stämmobeslutet till 1000,-kronor per år.
  • FANN VA-Teknik AB är konsulterad för att utreda förslag om efterpolering av renat avloppsvatten från reningsverket som skall svara upp mot de krav tillsynsmyndigheten har på utsläpp av spillvatten. En principskiss kommer att finnas framtagen under maj månad 2017.
  • Proverna från vattenverket visar att vi har mycket bra dricksvatten. Inga anmärkningar är noterade. Vattnet håller 7,5 tyska hårdhetsgrader vilket annat innebär att man bör använda mindre tvättmedel vid disk och tvätt.
  • Styrelsen beslöt att i samband med schakt för fiber på Sund skall vi undersöka möjligheterna att samförlägga elledning för anläggning av gatubelysning vid ett flertal ställen, typ brevlådesamlingar, ifall detta kan ske till kostnader som ryms inom budgeterade medel i 5-årsplanen.
  • Markupplåtelseavtal med Trofi för anläggning av fiberledningar och kopplingsskåp skall träffas med Trofi för Samfällighetens fastighet (vägar och allmänningar).