Båtbryggan

SSF har en brygga för småbåtar vid sjön nedanför swimmingpoolen.

bryggan029

22 st båtplatser uthyrs till fastighetsägare inom Sund. Hyran för detta är från och med 2017 ettusen 1 000,- kronor per båtplats och år. Invid bryggan har även en sandstrand för bad iordningsställts.

Parkering av motordrivna fordon är inte tillåtet vid strand eller båtuppläggnings-
plats utan skall ske vid busshållplatsen.

Ansvarig för uthyrningen är Gunilla Vadsten, 070-595 93 24 gunillavadsten@icloud.com.

Trivsel- och användarregler för badstranden och den gemensamma båtbryggan

§ 1 Allmänt

För att minimera trafiken med motordrivna fordon vid båt- och badplatsen har styrelsen fattat beslutat om att sätta upp en vägbom.

§ 2 Vägbommens placering samt utmärkning

Vägbommen är placerad vid nerfarten till bad- och båtplatsen något innan poolen.

Vid nedfartens början i höjd med samfällighetens reningsverk finns ett vägmärke ”Förbud med infart med motordrivet fordon”. Vägmärket har kombinerats med en tilläggsskylt ”Vägbom”.

§ 3 Tillträde till båtplatserna i samband med upptagning eller iläggning av båtar

Tillträde till båtplatserna och badplatsen med motordrivet fordon får endast ske i samband med att fastighetsägare i Sund tar upp sina båtar under hösten samt lägger sina båtar under våren. Fastighetsägare som saknar båtplats kan få tillfälligt tillträde för sjösättning upptagning enligt § 8.

Vägbommen kommer därför att vara öppen under två veckor på våren och under två veckor på hösten. Styrelsen fattar beslut om vilka veckor som vägbommen kommer att vara öppen.

Av anslag uppsatta på Samfällighetens officiella anslagstavla vid busshållplatsen samt på Samfällighetens hemsida kommer det att framgå vilka veckor som vägbommen är öppen under våren respektive hösten. Det kommer också att anges på anslagstavlorna vid postlådeställen.

§ 4 Nycklar till vägbommen

Några ledamöter i styrelsen har nycklar till vägbommen. Information om vilka i styrelsen som har tillgång till nycklar finns informationsskrift i anslutning till vägbommen samt på Samfällighetsföreningens hemsida.

Ambulansstationen i Vagnhärad samt Räddningstjänsten har också erhållit vardera en omgång nycklar.

§ 5 Förtöjning av båtar vid båtplatsen

Endast den som erlagt båtplatsavgift äger rätt att förtöja båten vid Samfällighetsföreningens gemensamma brygga.

Det ankommer på alla båtägare att tillse att båtarna är ordentligt förtöjda och att det inte finns risk att de skadar vare sig annan båt eller båtbryggan. Ilagd båt ska dels vara förtöjd i aktern med boj och förtöjningsanordning i bryggan. Förtöjningsanordningar ska båtägaren själv införskaffa.

§ 6 Vinteruppläggning av båtar

Endast fastighetsägare i Sund får lägga upp sina båtar för vinterförvaring i anslutning till båtplatsen.

Båtarna ska läggas upp därför anvisad plats märkt ”Vinterförvaring av båtar”.

§ 7 Märkning av båt

Båtägaren ansvarar för att det på båten väl synligt finns uppgift om båtägarens husnummer.

Upplagd båt som den 1 december varje år saknar uppgift om båtägarens husnummer kan komma att transporteras till Korslöts återvinningscentral.

§ 8 Övrigt

Om det föreligger särskilda skäl kan någon i styrelsen medge undantag från § 3 d.v.s. medge fastighetsägare i Sund möjlighet till tillträde till båtplatsen med motordrivet fordon under annan tid än den då vägbommen är öppen.

Ett sådant skäl kan t.ex. vara byte eller reparation av båt eller tillfällig sjösättning eller upptagning av båt.

På Samfällighetens hemsida, vid den officiella anslagstavlan vid busshållplatsen samt i anslutning till vägbommen finns information om hur medlem ska förfara som har ett särskilt skäl till att komma ner till bad- eller båtplatsen med ett motordrivet fordon under tid då vägbommen är stängd.

§ 9 Avslutning

Styrelsen har den 9 juli 2009 och den 11 november 2010 fastställt dessa regler som träder ikraft samma dag.

Samtliga fastighetsägare som har båtplats vid den gemensamma bryggan kommer att erhålla de fastställda reglerna. De kommer också att finnas tillgängliga på Sunds Samfällighetsförenings hemsida, www.trosasund.se

Styrelsen