Årsstämma

Årsstämma 2020 kommer att hållas 28/3 på Lånesta gård i Vagnhärad, mer info finns här.

Lite av varje från årsstämman 2017

Föreningens årsstämma hölls på Lånesta Gård i Vagnhärad den 25 mars 2017. Det var många år sedan så många medlemmar deltog i årsstämman, drygt 75 personer och flera av dem nyinflyttade på Sund.

Mötet inleddes med en parentation för att hedra minnet av medlemmar som gått bort under året, och där nämndes särskilt en av de äldsta och bland allra först inflyttade på Sund, herr och fru Sinnerstad.

Trofi som bjudits in informerade om det nyligen påbörjade arbetet med att installera fiber på Sund och deras entreprenörer var också representerade för att kunna svara på frågor kring anläggningen av fiberledningar och tillhörande installationer.

Förutom sedvanliga mötesförhandlingar informerades även om det löpande underhållet av gemensamhetsanläggningar som vatten, avlopp och underhåll av vägar. Där informerades att några utsatta grusvägar kommer att beläggas med ”oljegrus” i år efter att fiberdragningen är klar.

Sannolikt kommer även en efterpolering av avloppsvatten (spillvatten) från reningsverket att anläggas nedanför busshållplatsen för att svara upp mot ökade krav på rening av spillvatten. Vi har idag väldigt bra rening av spillvattnet men kraven på rening ökar trots allt ändå.

Information om Grannsamverkan lämnades av Lars Sjögren som noterade att vi är förskonade från brott på Sund, kanske tack vare en väl fungerande Grannsamverkan och gott samarbete med polisen. Däremot har vi problem med allt för vårdslöst trafikbeteende från ett antal bilister och tyvärr de flesta boende på Sund. Åtgärder för hastighetsbegränsning förväntas ge resultat under året då Trosa Kommun förhoppningsvis övertar tillämpningen av Trafikföreskrifterna och då kan besluta om lägre hastighetsbegränsning än nu gällande 50 km/tim. Polisen kan i sådana fall också komma att göra kontroller för att tillse efterlevnad av hänsynsfullt trafikbeteende bland bilister på Sund.

Peter Ljung avtackades då han lämnade styrelsen efter många år som suppleant och ersattes av Sara Sundholm som flyttat till Sund för ca tre år sedan. Som ordförande i samfälligheten omvaldes Göran Ohlsson för två år.

Årsstämman leddes av Karl Pfeifer på ett elegant sätt, strikt, ödmjukt och engagerande!